3 votes

Peter Schiff exposes media bias on Trayvon Martin shooting