0 votes

Gov. Gary Johnson debates Barack Obama and Mitt Romney