0 votes

Obama's Secret CIA Dungeon In Somalia Violates His Own Executive Order