1 vote

Syrians in Damascus celebrate Assad's 48th birthday

Syrians celebrated President Bashar al-Assad's 48th birthday on Wednesday September 11, 2013

http://www.youtube.com/watch?v=OVEy7SY88bo